akasya avm metrobüs ulaşım otfried preußler bücher 3/2011
reppu lamk opinnäytetyö skrillex and diplo present jack ü 1.3.2011

bovaryné film 2000 Akavan hallitusohjelmatavoitteet:
Verouudistus osaksi hallitusohjelmaa

Verotus nousee yhdeksi eduskuntavaalien pääteemoista. Akava vaatii seuraavalla hallituskaudella verotuksen kokonaisuudistusta. Työn verotusta pitää keventää ja sen vastapainoksi muita veroja, kuten haitta- ja kulutusveroja, voidaan nostaa maltillisesti.
Siten tuetaan uutta kasvua, korkeaa osaamista ja työllisyyttä.

Suomessa on kansainvälisesti verrattuna korkea työtulojen verotus ja se heikentää työnteon kannustavuutta. Jo keskituloisten palkkatuloja verotetaan nyt ankarammin kuin pääomatuloja.

Akava pitää kohtuuttomana sitä, että palkansaajan lisätuloista yli puolet menee veroihin. Siksi ylin työtuloihin kohdistuva rajaveroaste pitää laskea 50 prosenttiin.

Akavan veromallissa osinko- ja pääomatulojen verohuojennuksia henkilöverotuksessa rajoitetaan ja pääomatulojen veroaste nostetaan 30 prosenttiin.

Työllisyyden ja kasvun edistämisen on oltava seuraavan hallituskauden tärkein painopiste. Sitä ei saa vaarantaa ylimitoitetuilla ja huonosti suunnitelluilla leikkauksilla tai yleisellä verotuksen kiristyksellä.

Ahtelan työryhmien ehdotuksiin saatava vauhtia

Työurien pidentämiseen tähdänneen Ahtelan työuratyöryhmän jatkotyö ei ole Akavan mielestä edennyt riittävän nopeasti. Jatkotyöryhmät jättivät mietintönsä pääministeri Mari Kiviniemelle tänään. Ne käsittelevät työhyvinvointia, työterveyshuoltoa ja työkyvyn tukemista työterveysyhteistyönä sekä työttömien terveyspalveluja.

–Ahtelan työelämäryhmä teki vuosi sitten kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, joita toteuttamalla työuria voidaan pidentää. Osa niistä on nyt konkreettisesti etenemässä, mutta osa on edennyt vain vaivoin tai ei lainkaan. On ristiriitaista, että työurien pidentämisen tärkeyttä korostetaan, mutta siihen tähtäävät työmarkkinajärjestöjen esitykset eivät etene, Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle sanoo.

Työurien pidentämisessä on olennaista vähentää työkyvyttömyyttä ja siinä työterveyshuollolla on keskeinen rooli. Ahtelan ryhmä ehdottikin työterveyshuollon sisällön ja tavoitteiden uudelleensuuntaamista,  mutta työterveyshuoltolakia ei kuitenkaan ehdoteta päivitettäväksi tai täsmennettäväksi. Akava pitää STM:n työryhmän ehdotusta riittämättömänä ja onkin jättänyt valtiosihteeri Vesa Rantahalvarin johtaman työterveyshuoltotyöryhmän esityksiin ja loppuraporttiin eriävän mielipiteen yhdessä STTK:n kanssa.

–Työkyvyn menettämisen uhkaan on puututtava varhain. Työterveyshuoltolakia olisi muutettava mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen edistämiseksi, Helle sanoo.

Työuratyöryhmän raportista eväitä eläkejärjestelmän kehittämiseen

Myös Jukka Rantalan vetämä työuraryhmä luovutti raporttinsapääministeri Kiviniemelle tänään. Raportissa tarkastellaan eläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja, mutta siinä ei oteta kantaa siihen, mitkä niistä pitäisi ottaa käyttöön.

Raportti luo hyvän pohjan työmarkkinajärjestöjen neuvotteluille eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kehittämisestä. Ne ryhtyvät nyt arvioimaan, löytyykö riittävää yhteisymmärrystä pitkäjänteisestä ratkaisusta työurien pidentämiseksi, työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan varmistamiseksi muun muassa tulevaa hallitusohjelmaa ajatellen.

Akavaa työuraryhmässä edustanut edunvalvontajohtaja Minna Helle muistuttaa, että Rantalan työryhmän selvityksessä keskityttiin vain eläkejärjestelmän kehittämistarpeisiin.

–Tämä ei tarkoita sitä, että nämä keinot olisivat työurien pidentämisessä ensisijaisia.
Päinvastoin. Akavan mielestä työurien kannalta on akuutimpaa löytää tehokkaat keinot muun muassa nopeaan koulutukseen pääsyyn, työllistymiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, työkyvyttömyyksien vähentämiseen sekä ikääntyneiden pysymiseen työmarkkinoilla.

Työurien pidentämistarve ei ylipäätään johdu eläkejärjestelmästä, vaan kyse on ennen kaikkea tarpeesta lisätä verotuloja ja turvata siten julkisten palvelujen rahoituspohja. Siksi tulevien eduskuntavaalienkin teemoina työllisyys ja työelämän laatukysymykset ovat julkisen talouden kannalta selvästi olennaisempia kuin eläkeasiat.

Palkansaajajärjestöjen vaalipaneeli 10.3.

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen vaalipaneeli eduskuntapuolueiden puheenjohtajille järjestetään  torstaina 10.3.2011 klo 11.00 – 12.30. Paneelikeskustelun voi katsoa Akavan verkkopalveluun tulevan linkin kautta.

Akavan hallitusohjelmatavoitteet:

Palkka omiin menoihin – työstä ei enempää veroihin

  • Julkinen talous tasapainotetaan ensisijaisesti työllisyysastetta nostamalla.
  • Palkansaajien ansiotuloverotusta lasketaan.
  • Palkansaajien ylin rajaveroaste rajataan 50 prosenttiin.
  • Verotuksen painopistettä siirretään kulutus- ja haittaverotukseen.

LisätietoaTutkimuspäällikkö Eugen Koevin haastattelu: Työn verotus alas
toving av votter i tørketrommelsivulla 8.

Linkkejä

Akavan tiedote Ahtelan työryhmän ehdotusten jatkotyöstä
super työttömyyskassa laskuri

perro setter irlandés rojo y blanco