araña pollito uruguay
terveydentilaa koskevien tietojen käsittely 30.11.2015

Akavan strategia 2016–2023

Menestystä ja turvaa yhdessä

Akavan toiminnan tarkoitus on luoda menestystä ja turvaa akavalaisille. Akava, sen liitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Akavan liiton jäsenyys antaa monenlaista turvaa, kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, luottamusmiesverkoston sekä oikeudellisia palveluja ja urapalveluja.

Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki kuuluvat työelämän turvaverkkoihin.

Akava haluaa, että Suomi on jatkossakin hyvinvointiyhteiskunta. Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa. Akava haluaa edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen.

Edunvalvonnassa ei voida linnottautua puolustamaan voimassa olevia rakenteita. Akava on mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Akava esittää aktiivisesti näkemyksiään yhteiskunnan päättäjille työelämän ja talouden asioista ja vaikuttaa päätöksentekoon. Akava rakentaa tulevaisuuden Suomea.

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vaikutusvalta perustuu asiantuntijuuteen, tutkittuun tietoon ja osaamiseen.


Akavan strategia hyväksyttiin liittokokouksessa 23. marraskuuta 2015.

tiedän paikan kamalan lyrics

Visio: Suomi kehittyy ja vaurastuu

Talouspolitiikka luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja uusille työpaikoille

Strategiset keinot

 • Talouskasvu pohjautuu korkeaan osaamiseen, huipputasoiseen tutkimukseen, tehokkaaseen teknologian hyödyntämiseen ja innovaatioihin, investointeihin ja teollisuus- ja palvelutuotantoon.
 • Verotus ja tulonsiirtojärjestelmät sekä menestyksellinen palkkaedunvalvonta kannustavat työn tekemiseen ja osaamisen lisäämiseen sekä varmistavat palkansaajien ostovoiman.
 • Julkinen talous tasapainotetaan korkealla työllisyydellä, pitkillä työurilla ja tuloksellisella julkisen sektorin toiminnalla.

Laadukkaat ja tehokkaat julkiset palvelut luovat pohjan kansalaisten hyvinvoinnille

Strategiset keinot

 • Yhteiskunta tarjoaa kaikille yhdenvertaisesti palvelut sekä edistää syrjimättömyyttä ja rasismin vastaista työtä.
 • Yhteiskunta kannustaa jokaista ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään.
 • Julkisen sektorin laajuus, rakenteet ja rahoitus on määritelty taloudellisesti kestävällä ja hyvinvoinnin turvaavalla tavalla.
 • Palveluiden vähimmäislaajuus ja -laatu on määritelty sitovasti valtakunnan tasolla oikeudenmukaisella tavalla.
 • Valtion, alueiden ja kuntien tehtävän- ja kustannusten jaot ovat selviä ja tarkoituksenmukaisia.
 • Julkisen päätöksenteon taustalla on riittävä ja tarkoituksenmukainen osaaminen ja asiantuntemus.

Varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle

Strategiset keinot

 • Elinkeinopolitiikalla luodaan edellytyksiä uudelle työlle ja yritysten kasvulle sekä tuetaan innovaatioihin ja korkeaan jalostusarvoon perustuvaa yritystoimintaa.
 • Kasvua tukevan elinkeinopolitiikan uudistaminen varmistetaan huolehtimalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan voimavaroista.
 • Yritystukia kohdennetaan korkean osaamisen kehittämiseen.
 • Suomi on yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö, johon kuuluu koulutettu työvoima, innovaatiojärjestelmä, verotus, energia, logistiikka, laadukas sääntely ja avoin talous. Tämä luo perustan yritysten edellytyksille kasvaa ja työllistää Suomessa.
 • Hyödyntämällä digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja luodaan korkeaa osaamistasoa vaativia työpaikkoja.
 • Puhtaisiin ratkaisuihin perustuvilla teknologioilla edistetään sekä kasvua että ilmastopolitiikan tavoitteita.

Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

Strategiset keinot

 • Edistetään yritysten perustamista ja yritysmyönteistä ilmapiiriä.
 • Uudistetaan epätarkoituksenmukaista sääntelyä, joka hidastaa yritysten kasvua, siten, että työntekijöiden asema ei vaarannu sekä panostetaan yrittäjäkoulutukseen ja kohtuullistetaan yrittäjyydessä epäonnistumisen seurauksia.
 • Palkkatyön, itsensätyöllistämisen sekä yrittäjyyden sosiaaliturvan eroja madalletaan ja siirtymisiä näiden välillä sujuvoitetaan.

Visio: Suomi elää osaamisesta

Tutkimus ja korkeakoulutus synnyttävät Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista

Strategiset keinot

 • Kasvatuksen ja koulutuksen voimavaroista ja toimivuudesta huolehditaan varhaiskasvatuksesta vanhuuteen asti.
 • Koulutuspolitiikan on oltava pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu taataan riittävällä julkisella rahoituksella, laajentamalla rahoituspohjaa ja rahoitusmalleilla, jotka kannustavat korkeakouluja kehittämään rakenteitaan ja toimintansa laatua.
 • Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään niiden omien vahvuuksien pohjalta, yhteistyötä tiivistäen.
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan resurssit ja toimintatavat ovat sellaisia, että ne tuottavat ainutlaatuista osaamista korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Osaaminen takaa menestyksen

Strategiset keinot

 • Suomen kansallinen menestyminen rakennetaan korkeakoulutettujen osaamiselle ja jatkuvalle kehittymiselle läpi työuran.
 • Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita ja yksilön tavoitteita.
 • Koulutukseen pääsee nopeasti ja opintopolut ovat joustavia. Jokainen valmistuva opiskelija saa hyvät työelämävalmiudet. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan.  
 • Tutkintoon johtava korkeakoulutus on laadukasta ja antaa parhaan mahdollisen työuran aikaiselle uuden oppimiselle.
 • Korkeakoulutuilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan koko työuran aikana. Työelämässä tunnistetaan osaamisen johtaminen keskeiseksi menestystekijäksi.
 • Korkeakoulutetuilla on itsellään vastuu osaamisen kehittämisestä ja omaan osaamiseensa panostamisesta työuransa aikana.

Visio: Suomessa työurat ovat pitkiä ja palkitsevia

Akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan

Strategiset keinot

 • Akava edistää sopimusyhteiskunnan toimivuutta ja tukee kolmikantaa niin kotimaassa kuin kansainvälisellä säädöstasolla.
 • Palvelussuhteen ehdot, työhyvinvointi ja työolosuhteet luovat edellytykset menestykselle, luovuudelle ja sitoutumiselle. Jokainen voi osallistua työelämään kykyjensä ja voimiensa mukaan.
 • Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura.
 • Palkkaus perustuu koulutukseen, tehtävien vaativuuteen, ammattitaitoon, tuloksellisuuteen ja vastuuseen.
 • Kaikilla henkilöstöryhmillä on aidot ja tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa työpaikalla tapahtuviin muutoksiin ja siellä tehtäviin sopimuksiin.
 • Työkykyä ja työhyvinvointia edistetään ensisijaisesti työpaikoilla.
 • Henkilöstön kohtelu, palkitseminen ja johtaminen on oikeudenmukaista, tasapuolista ja läpinäkyvää.
 • Uranvaihto on sujuvaa ja luontevaa sekä työ- ja virkasuhteessa että muissa työnteon muodoissa.  

Turvaverkot ovat kattavia ja kannustavia sekä palkitsevat aktiivisuudesta

Strategiset keinot

 • Työnteko on ensisijainen ja kannustavin keino turvata toimeentulo.
 • Työlainsäädäntö ja virka- ja työehtosopimukset kattavat kaikki toimialat ja henkilöstöryhmät turvaten palvelussuhteen vähimmäisehdot.
 • Turvataan työmarkkinoiden sopimusvapaus.
 • Paikallinen sopiminen tapahtuu työehtosopimusten puitteissa varmistaen neuvotteluasetelman tasapuolisuus.
 • Työterveyshuoltoa kehitetään ennaltaehkäisyn ja sairaanhoidon näkökulmista.
 • Työttömille korkeakoulutetuille turvataan kohdennetut työvoimapalvelut.
 • Sosiaaliturva takaa riittävän toimeentulon työnteon katkoksissa sekä edistää nopeaa työhön paluuta ja kannustaa aktiivisuuteen yhdessä työvoima- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa.
 • Sosiaaliturva mahdollistaa työn tekemisen muotojen vaihtamisen ilman väliinputoamista.
 •  Sosiaaliturvan rahoitusta kehitetään nykymallin pohjalta.

Työelämän joustot ja turva ovat tasapainossa

Strategiset keinot

 •  Työelämän lainsäädäntö sekä pelisäännöt turvaavat mahdollisuuden työntekijän tarpeiden mukaisiin joustoihin ja turvaan eri elämäntilanteissa.
 • Irtisanomissuoja on tehokas ja vahva.
 • Erilaisissa sopimisen malleissa turvataan myös paikallisesti työntekemisen ehdot, tasapuolisuus ja kannustavuus. Palkansaajajärjestöjen kanneoikeus toteutetaan.
 • Työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään kaikilla politiikan alueilla.

szybko i wściekle online ekino

Visio: Akava on kaikkien korkeakoulutettujen vahva ja sisäisesti yhtenäinen työmarkkinakeskusjärjestö

Strategiset keinot

 • Akava kokoaa korkeakoulutetut asiantuntijat, esimiehet, itsensätyöllistäjät sekä opiskelijat.
 • Jäsenmääriä ja järjestäytymisastetta nostetaan.
 • Akava-yhteisön sisäinen eheys perustuu selkeisiin yhteistoiminnan periaatteisiin, työnjakoon ja jäsenhankinnan käytäntöihin.
 • Akavan päätöksenteko- ja osallistumisjärjestelmät ovat kaikkia jäsenjärjestöjä osallistavia.
 • Akava-yhteisön toimijoiden hyvä yhteistyö perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen ja avoimeen tiedonvaihtoon.
 • Akava-yhteisössä opiskelijat ovat vaikuttavassa asemassa. Akava huolehtii opiskelijoiden palkkakehityssuosituksista opintojen edetessä.

Akava on tunnettu ja arvostettu

Strategiset keinot

 • Akavan vaikuttamistyö on järjestelmällistä ja ennakoivaa. Se perustuu asiantuntemukseen ja tutkimukseen.
 • Akava tekee tuloksellista yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten ja työelämän toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Akavalainen viestintä on ennakoivaa, suunnitelmallista, yhtenäistä, aktiivista ja nykyaikaista.
 • Viestinnällä vahvistetaan Akavaa sisäisesti ja ulkoisesti sekä korkeakoulutettujen identiteettiä, arvostusta ja edunvalvontaa.
 • Akavalaiset toimijat näkyvät ja vaikuttavat laajasti julkisuudessa ja ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

välipala automaatti myydään


bo rothstein vad bör staten göra Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
kauluspaidan hihojen lyhentäminen

Evästekäytännöt

kokonaisvaltainen på svenska Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

carlos fuentes wikipedia español Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

todennäköistä in english Lisätietoa evästeistä saat sivulta fisksätra varv s30.

2. Miksi evästeitä käytetään?

benefactor surano gta v localização Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

vakıa suresi okunuşu meali Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

hilla kortetjärvi instagram Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

sosiaalinen media markkinointi opinnäytetyö Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

virallinen kieli määritelmä Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

uusi insinööriliitto palkkasuositus Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

on todella tärkeätä Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

sabah ezanı kaçta okunuyor adana